Sadako vs. Kayako

Sadako vs. Kayako Bande-annonce VO

Regardez la bande-annonce du film Sadako vs. Kayako (Sadako vs. Kayako Bande-annonce VO), Sadako vs. Kayako un film de Kôji Shiraishi.