Dad, I'm Sorry

Dad, I'm Sorry Bande-annonce (2) VO

Regardez la bande-annonce du film Dad, I'm Sorry (Dad, I'm Sorry Bande-annonce (2) VO), Dad, I'm Sorry un film de Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng.