Vladlen Barbe

Naissance
8 mars 1960 (Kishinev, Moldavskaya SSR, USSR)
Age
61