Naissance
17 juin 1978 (Sammu, Chiba, Japan)
Age
45